ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENERS (B2B)


Artikel 1 – Definities
1. 2Cantrades, gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer 80861466, wordt in deze algemene
voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
opdrachtgever.
3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.


Artikel 3 – Betaling
1. Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk
andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van
het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van
rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is
dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met
betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever
in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke
incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden
berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener,
dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.


Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes
1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere
termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard,
dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.


Artikel 5 – Prijzen
1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw
en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen.
Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het
doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven
tot prijsverhogingen.
3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst
een vaste prijs overeenkomen.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening
worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de
werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de
dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10%
vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener
opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever
heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs
vermeerderd met 10% uitkomt.


Artikel 6 – Prijsindexering
1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op
het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te
berekenen vergoedingen jaarlijks per 1e van elke kalenderweek aan te passen.
2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan
opdrachtgever.


Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar
voor dienstverlener.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben
voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze
ter beschikking te stellen
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit
het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende
bescheiden.
6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en
bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen
de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 8 – Intrekking opdracht
1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te
beëindigen.
2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en
de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.


Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uit.
2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot.
4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de
opdracht.


Artikel 10 – Contractduur opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.


Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van
de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk
in.
4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium
tot gevolg heeft.


Artikel 12 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in
de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden
toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener
kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van
toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte
weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan
zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort
zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde
situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot
vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand
enig voordeel geniet.


Artikel 13 – Verrekening
Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een
vordering op dienstverlener.


Artikel 14 – Opschorting
Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 15 – Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 16 – Verval van de vordering
Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet
uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.


Artikel 17 – Garantie
Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke
voor 2Cantrades enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.


Artikel 18 – Verzekering
1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn
en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te
houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.


Artikel 19 – Aansprakelijkheid schade
1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij
dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt
de schade niet meer dan het honorarium.
3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering
van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor
schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door
dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,
gegevensbestanden, registers of andere zaken.
5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.


Artikel 20 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd
zijn.
2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een
rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is
vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de
rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk
aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van
opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk
persoon of hen beiden is gesteld.


Artikel 21 – Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden
met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.


Artikel 22 – Klachtplicht
1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden
aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere
werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Artikel 23 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van
dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan
dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel
alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval
niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet
conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet
geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de
verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 24 – Intellectueel eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele
absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie,
offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere
wijze worden gebruikt.
3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter
beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder
geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.
Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van
deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze
bepaling.


Artikel 25 – Geheimhouding
1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij
ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan
verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt
alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook
geheimhoudt.
2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
a. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien
openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem
rustende geheimhoudingsplicht
b. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het
moment van verstrekken door de andere partij
c. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was
deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
d. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en
voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.


Artikel 26 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht
1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan
verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van
€ 10,000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 1,000 voor elke dag dat die
overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden
toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande
ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige
vorm van schade.
2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de
overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 27 – Niet-overname personeel
Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop
dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen
zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins
direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot
een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed
zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die
schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden
1. 2Cantrades is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal 2Cantrades zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar 2Cantrades is gevestigd/praktijk houdt/kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf: 01 april 2023

Winkelwagen